ԲՈԼՈՐԷՆ ՍԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅԿԱՐԱՄԸ “ՀԱՅԿԱՐԱՄ ԳԱԼԻՆՃԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՔԱՌԱՍՈՒՆՔԻՆ ԱՌԻԹՈՎ”

0
175

Մարդիկ կան, որոնք իրենց շէնշող եւ զուարթախոհ բնաւորութեամբ, յարաբերութեան հաղորդական ոճով չես կրնար պատկերացնել, որ օր մը անոնք կրնան մեռնիլ եւ անհետանալ այս աշխարհէն£ Այդպիսի փնտռուած, համակրելի մարդոցմէ էր Հայկարամը£ Մտերիմներուն համար Հայկը£ Ընտանեկան եւ ընկերային միջավայրերու աղն ու համեմը, որ իր խօսակցութիւնը գիտէր համեմել սրամիտ դարձուածքներով£ Քիչ մը ամէն նիւթի մասին կը խօսէր եւ կարծիք ունէր յայտնելիք£
Ընթերցումներով զարգացուցած էր ինքզինք, հայ մամուլի օրինակելի եւ յարատեւ ընթերցող մըն էր£ Սակայն, ՙԱրարատ՚ն էր իր թերթը£ Սկիզբէն գրասէր էր£ Ջերմ ընթերցող էր ՙԱրարատ Գրական՚ի, ՙՇիրակ՚ի, ՙՆայիրի՚ի եւ վերջերս ալ ՙԿամար՚ի£ Չէր անոնցմէ, որոնք անտարբեր կը մնան իրենց կարդացած մամուլին նկատմամբ£ Ոչ միայն պարտաճանաչ էր բաժանորդագիները վճարելուն մէջ, այլեւª նուէրներով կþօժանդակէր անոնց£ Հայ մամուլին դերը բարձր գնահատող հայ էր£
Իր հայ մարդու առաքինութիւնները եւ գաղափարական կազմաւորումը արդիւնքը կը նկատէր Սահակեանի դաստիարակութեան£ Երկու մանկավարժ եւ մտաւորական տնօրէններուª կարճ ժամանակ մը Սեդրակ Զաւէն եւ ապա Բենիամին Ժամկոչեանª ազդեցութեամբ կերտուած է իր նկարագիրը£ Սահակեանցիներուն ուղղուած իր խօսքին մէջ այսպէս արտայայտուած է. ՙՍահակեան ուսանողութեան շրջանիս աշակերտած եմ երկու տնօրէններու, երկուքն ալ սկզբունքի տէր տեսած ըլլալով գաղթն ու ջարդը, կոչումով որպէս դաստիարակ հայ աշակերտին մօտեցան հայրական գուրգուրալից ոգիով եւ ազնիւ զգացումներով, ջամբելով հայերէն լեզուի սէրն ու հայոց պատմութեան ոգին£ Այսօր հպարտութեամբ կրնամ յայտարարել, որ սերունդներ պատրաստուած Սահակեանի դաստիարակութեամբ ոչ միայն իմ մէջս, այլª որեւէ մէկ տարածքի վրայ գտնուող սահակեանցիներու նկարագրին մէջ արմատացած է սկզբունքը, զոհողութեան ոգին, պարտաճանաչութիւնը, ճշդապահութիւնը եւ անկեղծութիւնը՚£ ¥Ուսանող, Նոր Շրջան, Դ. թիւ 1993¤£
Սահակեանէն շրջանաւարտ ըլլալէ ետք կը նետուի կեանքի ասպարէզ եւ բնական ուշիմութեամբ, ձեռնհասութեամբ եւ ուղղամտութեամբ կը յաջողի որպէս ճանչցուած լումայափոխ£ Մարթայեան ծանօթ ընտանիքէն Սոնային հետ ամուսնանալով հայր եղաւ երկու մանչ զաւակներուª Կարօ եւ Վաչէ, որոնք իրենց հօրը գործը կը շարունակեն£
Հաւատարիմ իր Սահակեանէն ստացած դաստիարակութեան, ասպարէզի յաջողութեան առընթեր եղաւ տիպար միութենականª որպէս ՀՄՄ-ի անդամ£ Նախ որպէս սահակեանցի, երախտագիտութեան ոգիով, ծառայեց Սահակեանին վարելով շրջանաւարտից միութեան վարչութեան ատենապետութիւնը£ Այն տարիներուն, երբ շրջանաւարտից միութիւնները մշակութային միաւորներ ըլլալով հանդերձ, հասութաբեր ձեռնարկներու կազմակերպումով նիւթապէս օգտակար կþըլլային դպրոցներուն£ Հայկարամ Գալինճեանի օրով շրջանաւարտիցը աշխոյժ գործունէութիւն ծաւալեց£
Յետոյ երիտասարդական եւ մարզական հետաքրքրութիւնները մղեցին գաղափարական միութեանª ՀՄՄ-ի ծառայութեան£ Տարիներ շարունակ ՀՄՄ-ի վարչութեան անդամ ըլլալէ ետք, վարեց նաեւ անոր ատենապետութիւնը£ Գործօն մասնակցութիւնը բերաւ ՀՄՄ-ի Խալիլ Պատաուի թաղամասի Նոր Տան, ակումբին գնման աշխատանքներուն£ Այդ տարիներուն կը պատկերացնեմ Հայկարամը իր միութենականի եռանդով եւ նուիրումով£ Գնահատուելով իր ծառայութիւնները եւ տիպար միութենականի արժանիքները ընտրուեցաւ ՀՄՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եւ մինչեւ մահը մնաց անոր պատուոյ անդամը£ Հայկարամը կը փայլէր նաեւ լաւ ժողովականի յատկութիւններով£ Ժամավաճառ ընող ժողովներէ խրտչելով կը նախընտէր կարճ եւ գործնական ժողովները£ Իր սրամտութեամբ կը պատմէր, որ ժողովականներ ժողովախտէ տառապելով կը ձգձգէին ու կը տնտնային£ Օր մը յառաջացած ժամուն երբ կþուզէ մեկնիլ ժողովէն ժողովական մը կը յարէ. դեռ նոր սկսանք ո՞ւր կը մեկնիս…£
Վեթերան ՀՄՄ-ի ծառայութիւնները պարգեւատրուեցան պատուանշանով£
ՀԿԲՄ-ի անդամ էր հիմնադրութենէն ասդին£ Նիւթապէս եւ բարոյապէս կը կը նպաստէր միութեան բարեսիրական նախաձեռնութիւններուն£ Միութեան քառասնամեակին, 2009-ին, որպէս միութեան հոգածու հայրերէն պարգեւատրուեցաւ պատուանշանով£
Հայկարամի մարդկային բարեմասնութիւններէն կարելի չէ անջատել բարեկամութեան ոգիին անկեղծութիւնը£ Օժտուած էր այդ շնորհքով£ Բարեկամները պահել գիտէր անոնց ուրախութիւնն ու վիշտը բաժնեկցելով£ Բարեկամներով հարուստ էր£ Անոնք հոս ըլլային կամ արտասահման կը փնտէր զանոնք եւ փոխադարձաբար անոնք ալ կը փնտռէին զինք£ Իր ջերմ եւ հարազատ յարաբերութիւններու ոճով£
Բոլորէն սիրուած եւ տիպար ընտանիքի հօր, միութենականի յիշատակը ձգելով հրաժեշտ տուաւ կեանքին£
Պ. Ս.
15 Յուլիս 2012
www.araraddailynews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here