ԳԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ՃԱՆՉՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

0
108

ԳալիֆորնիոյխորհրդարանիԿանոնադրութեանՅանձնախումբըպատմականքուէարկութեամբմընեցուկկանգնեցաւԱրցախիազատութեանեւանկախութեան՝միաժամանակկոչընելովՄիացեալՆահանգներունախագահինեւԳոնկրէսին, որնմանապէսճանչնանԱրցախիանկախութիւնըեւնեցուկկանգնինանորժողովրդավարականկարգերըամրապնդելուջանքերուն: ԱրեւմտեանԱմերիկայիՀայԴատիյանձնախումբըկըտեղեկացնէ, թէթիւ AJR-32 բանաձեւըներկայացուածէխորհրդարանիանդամՄայքԿաթոյիկողմէեւանորինպաստքուէարկածենԿանոնադրութեանՅանձնախումբի 11 անդամներէն 9ն, մինչանորընդդիմացածէմէկխորհրդարանական, իսկ 11րդըձեռնապահմնացածէ: Բանաձեւը այսօր՝ 8Մայիսինպիտիքննարկուիեւքուէարկութեանդրուիխորհրդարանիլիագումարնիստին: «ԵրախտապարտենքխորհրդարանականՄայքԿաթոյին, որայսբանաձեւըներկայացուցեւԱրցախիանկախութեանհարցովորդեգրեցսկզբունքայինկեցուածքմը, որկըհամապատասխանէինքնորոշմանեւազատութեանիրաւունքներուննեցուկկանգնելուամերիկեանսկզբունքներուն: Յոյսունինք, որՔալիֆորնիանիրձայնըկըմիացնէարդէնիսկԱրցախիանկախութիւնըճանչցածՌոտԱյլընտ, Մէյն, ՄեսեչուսեցեւԼուիզիանանահանգներուն», յայտարարեցԱրեւմտեանԱմերիկայիՀայԴատիյանձնախումբիատենապետՆորաՅովսէփեան:

 

ԲանաձեւինհամահեղինակնէրԽաչօԱշաճեան, որԿաթոյիկողքինբանաձեւինինպաստելոյթմըունեցաւ, Կանոնադրականյանձնախումբինկողմէքննարկուելուընթացքին: ԲանաձեւինինպաստելոյթներունեցաննաեւԱտրինՆազարեան, ՍքաթՈւիլքեւՇերըլՊրաուն։Ամերիկահայութեանանունով, քննարկմանընթացքինելոյթներունեցանՆորաՅովսէփեան, ԱլինաՆալպանտեան (ԱրցախիգրաւեալՇահումեանշրջանէն) եւԱմերիկայիհայկականխորհուրդիանդամՍեւակԽաչատուրեան: ԱրեւմտեանԱմերիկայիՀայԴատիյանձնախումբըկարեւորաշխատանքտարածէրումօտէնգործակցածԿաթոյիուՔալիֆորնիոյխորհրդարանիԿանոնադրութեանյանձնախումբինհետ, բանաձեւինվաւերացումըապահովելունպատակով: ՀայԴատիջանքերունշնորհիւ, աւելիքան 2500 նամակներյղուածէինԿանոնադրութեանյանձնախումբիանդամներուն՝քաջալերելովանոնց, որԱրցախիանկախութեանինպաստքուէարկեն: Կաթօմեծապէսգնահատեցհայհամայնքիններդրումը, բանաձեւիվաւերացմանաշխատանքինմէջ:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here