ՍՈՒՐԵՆ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ. «ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԷԻՆ ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ ՈՒԺԵՂ ԹԻՄԵՐԻ ՀԵՏ»

0
137

Ինչպես հայտնի է, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը մայիսի 31-ին եւ հունիսի 6-ին ընկերական հանդիպումներ է անցկացնելու համապատասխանաբար Ալժիրի եւ Գերմանիայի հավաքականների հետ: Այդ առիթով հավաքական հրավիրված նոր ֆուտբոլիստների, ազգային հավաքականի մարզչի, ինչպես նաեւ հարակից թեմաների շուրջ «Ազգ»-ի թղթակիցը զրուցեց Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Սուրեն Բարսեղյանի հետ: Մասնագետի կարծիքով, բարձր խաղամակարդակ ունեցող հավաքականների հետ ընկերական հանդիպումները վկայում են մեր ֆուտբոլի առաջընթացի մասին: Նախկինում նման հանդիպումներ կազմակերպելը շատ դժվար էր:

– ՊարոնԲարսեղյան, ԲեռնարՇալանդըազգայինհավաքականէհրավիրելարտերկրումհանդեսեկողֆուտբոլիստներին: Հայտացուցակումնորանուններկան: Ովքե՞րեննրանքեւի՞նչսպասելիքներկան:

– Այդֆուտբոլիստներիհնարավորություններիուխաղամակարդակներիմասինեսայդքանտեղեկությունչունեմ: Գուցեմարզիչըտեղակէայդմասին, կամէլհրավիրելէ, որտեսնինրանցհնարավորությունները` հետագայումհիմնականկազմումօգտագործելուհամար:

– Ինչպիսի՞մարզիչէԲեռնարՇալանդըՀայաստանիհավաքականիհամար:

– Այնմարդը, որիհետչեսշփվել, չգիտեսինչպիսինէնրաաշխատանքայինգործունեությունը… դժվարանումեմնմանատիպհարցերիպատասխանել: ԹեինչպիսիֆուտբոլայինփիլիսոփայությունունիԲեռնարՇալանդը, ցույցկտաժամանակը, հավաքականիխաղամակարդակնուարդյունքները: ԵթեֆեդերացիանհրավիրելէՇալանդին, ապաղեկավարությունըտեսելէմարզչիդրականկողմերը: Բայց, բոլորպարագաներում, այդմասինկվկայենհավաքականիխաղամակարդակնուարդյունքները:

– Ի՞նչկտանԱլժիրիեւԳերմանիայիազգայինընտրանիներիհետխաղերը:

– Ուրախեմ, որայսօրԳերմանիայիընտրանունմանբարձրխաղամակարդակունեցողհավաքականըցանկացելէմերհավաքականիհետընկերականխաղանցկացնել: Եթեմենքհետադարձհայացքգցենք, կտեսնենք, թեինչդժվարությամբէինընկերականխաղերկազմակերպվումավելիուժեղթիմերիհետնախկինում: Իսկայսօրմենքունենքայդհնարավորությունը, ինչըխոսումէմերֆուտբոլիառաջընթացիմասին: Ալժիրիհավաքականնէլհամարվումէառաջատար, քանիորմիքանիանգամմասնակցելէաշխարհիառաջնությանեզրափակիչփուլին:

– Ի՞նչկարծիքունեք «Եվրո-2016»-իընտրականփուլումՀայաստանիմրցակիցներիմասին: Ի՞նչշանսերունենմերոնքայդմրցաշարում:

– Գրեթե 5 տարիէվիճակահանությունըշատհավասարէբաշխումթիմերին: Բացառությունչենկազմում 2016 թվականիԵվրոպայիառաջնությանընտրականփուլիենթախմբերը: Չիկարելիասել, որայսօրգոյությունունենգերֆուտբոլայինպետություններեւգրեթեբոլորհավաքականներըիրենցխաղամակարդակովմոտենումենմիմյանց: Ուրեմնբնականէ, որայդենթախմբերիկազմերըերկրորդականբնույթունեն: Բայցեթենայենքնախկինարդունքներին, հասկանալիէ, որպորտուգալացիները, դանիացիները, թեկուզեւսերբերը, այսպեսասածպետքէթելադրենիրենցկամքը: Իրենքավելիշանսերունենհաջորդփուլդուրսգալու: Բայցայդառումովեսչեմցանկանումմերհավաքականիշանսերընվազեցնել, որովհետեւնախորդտարվախաղամակարդակըցույցտվեց, որմերոնքհնարավորությունունենհաջողհանդեսգալու, ինչուչէՙդուրսգալուհաջորդփուլ: Համենայնդեպսեսլավատեսեմ:

– Ի՞նչմակարդակիէասյօրՀայաստանիառաջնությունը:

– Դժվարանումեմպատասխանել, որովհետեւերկակիբնույթէկրում: Ինչո՞ւէառաջնությանխաղամակարդակըցածր, նույնիսկչիհամապատասխանումմերհավաքականիմակարդակին: Դաէլիրբացատրություննունի. չէ՞որհավաքականիֆուտբոլիստների 70-80 տոկոսըարտերկումենհանդեսգալիս, որոնցտեխնիկատակտիկականհնարավորությունները, ինչպեսնաեւխաղամակարդակնավելիբարձրեն: Վերադառնալովազգայինառաջնությանըեսկարողեմմիբանասել` մերակումբներիղեկավարներնինչ-որտեղերիտասարդացմանփուլնենընտրել, այդպատճառովէլգուցեժամանակավորապեսխաղամակարդակնընկելէ: Այդհարցիվերաբերյալայլկարծիքէլունեմ: Այսօրակնառուառաջատարչկամերառաջնությունում: Բոլորթիմերըգրեթեհավասարեն: Նույնիսկեթե «Ուլիսը» խաղայինմակարդակովզիջումէ` դաէլչիկարելիհաստատակամորենասել: Գուցեդակախվածէակումբիգործունեությանայլհանգամանքներից: Նայեքվերջինտուրերիարդյունքները: Առաջատարներըկորցնումենմիավորներ: Եթե «Արարատը» 7-8 միավորառաջէր, իսկայսօրմիքանիմիավորովհետէմնացել, դացույցէտալիս, որիսկապեսթեժպայքարէընթանումմերառաջնությունում: Եթեխաղայինմակարդակըհամեմատենքմիջազգայինստանդարտինհամապատասխանողչափանշներիհետ` ճիշտէ, մենքզիջումենք, սակայնառաջվանմանթելադրողթիմչկամերառաջնությունում, ոնցորվերջինտարիներին «Փյունիկն» էր: Թիմերիխաղամակարդակըհավասարվելէ:

– Ձեզհամարանակնկա՞լէր «Բանանցի»` Հայաստանիչեմպիոնդառնալը:

– Չէինքսպասում «Բանացի» չեմպիոնությանը: Դրաննպաստեցիննաեւվերջինտուրերում «Արարատի» դժգույնելույթները: Այնուամենայնիվ, «Բանացն» էլավելիթարմացածեւերիտասարդկազմովէրխաղում, ինչպեսմերմյուսթիմերը, որոնցկազմում 5-6 խաղացողներերիտասարդներեն: Եսպատահականչնշեցի, որմերթիմերըսերնդափոխությունենապրում: Երեւիմենքպետքէհամակերպվենք, եւկգաժամանակ, որթիմերիխաղամակարդակըկբարձրանա:

– Այսինքներիտասարդներիններգրավելըլավչէ՞:

– Իհարկելավէ: Եսկողմնակիցեմ, որօտարերկրացիներքիչհրավիրեն: Կամէլհրավիրեննրանց, ովքերկարողենեղանակսեղծել, եւմերֆուտբոլիստներըկկարողանանորոշբաներընդօրինակելնրանցից: Կուրորենօտարերկրացիներբերելունդեմեմ: Մեկ-մեկնրանցանվանումեմ «կիսաֆաբրիկատներ»: Իսկերիտասարդացնելնայնքանովէլավ, որժամանակիընթացքումնրանքձեռքկբերենֆուտբոլայինփորձ, որըկօգնիազգայինֆուտբոլիմակարդակըբարձրացնելուն, ինչպեսնաեւհավաքականումընդգրկվելուհամար:

– Ինչպե՞սկմեկնաբանեքԱբրահամԽաշմանյանիհեռացումը «Արարատի» գլխավորմարզչիպաշտոնից:

– Դաոչֆուտբոլայինքայլէր: Գուցեեսֆուտբոլայինմասնագետեմ, այդպատճառովեմայսպեսկարծում: ՆմանատիպիրավիճակեղելէնաեւՄադրիդի «Ռեալում», երբայդակումբըգլխավորումէրհայնտիմարզիչՖաբիոԿապելոն: Ինչպեսգիտենք` «Ռեալը» համարվումէ «Արքայականակումբ», որինհամակրումէԻսպանիայիթագավորը: Նույնիսկնամիառիթովասելէ, թեերբեքհեռացնելուխորամանկԿապելոյին: Այնուամենայնիվ, ակումբիղեկավարությունըսպասեցառաջնությանավարտին: Այդմրցաշրջանում «Ռեալն» անգամչեմպիոնդարձավ: ՀետոնորհրաժեշտտվեցինԿապելոյին: Իսկ «Արարատի» ղեկավարությանարարքըեսչեմկարողանումբացատրել: Ի՞նչնկատառումներենունեցել: ԵսլսելեմԱբրահամԽաշմանյանիելույթը, սակայնակումբիղեկավարներինը` ոչ: Ամենդեպքում, եսգտնումեմ, որնրանքշտապելեն:

– Ո՞րերկրիհավաքականինեքերկրպագելուաշխարհիառաջնությանը:

– Որպեսպրոֆեսիոնալմարզիչեսոչմիթիմիչեմերկրպագում, բացիմերազգայինհավաքականիցեւիմթիմից, եթեունենումեմ: Չնայածայօրակտիվգործունեությունչեմծավալում, բայցեսմինչեւհիմաինձհամարումեմպրոֆեսիոնալֆուտբոլայինմարզիչ, եւկարծումեմ` ինձդեռչեմսպառել:

– Մոտժամանակներսհնարավո՞րէորեւէակումբգլխավորեք:

– Հնարավորէ, եւեսուրախկլինեմայդառումով, քանիոր, նորիցեմկրկնում, եսինձորպեսմարզիչչեմսպառել: Ինչթիմէլառաջարկեն, եսմիանգամիցկհամաձայնվեմ, նույնիսկվազելով (ծիծաղումէ), որովհետեւառանցֆուտբոլիինձհամարշատդժվարէ:

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here