«Իմ տաքուկ անկյունը, ընտանիքն ու երեխան եմ ուզում». Ագնեսա Շահնազարյան

0
142

Վերջերս «ՀանդիպումներՌուսաստանում» միջազգայինփառատոնումմեծհաջողություններգրանցած «Պենելոպե» մոնոներկայացմանդերասանուհիԱգնեսաՇահնազարյանը, ովայժմնկարահանվումէնաև «Հարազատթշնամի» սերիալում, նույնպիսի  աշխույժևկենսախինդանձնավորությունէ, ինչպիսիներևումէէկրաններից: Life.panorama.amըԱգնեսայիհետզրուցելէնրադերասանականգործունեությունից, կերտածկերպարներից, անձնականկյանքիհետկապվածցանկություններիցևայլթեմաներից:

– Գիտենք, որինքնաքննադատաբարեքմոտենումձերաշխատանքին, «Պենելոպեում» կերտածձերկերպարիհանդե՞պէլեք  այդմոտեցումըցուցաբերել:

Եսառհասարակ, ինքնաքննադատաբարեմմոտենումիմամենգործին: Երբեմն, մոնոներկայացումներիցհետոմայրիկիս, ովիմառաջինքննադատնէասումէի.   «Չեսպատկերացնի՝ինչվատեմխաղացել» (ծիծաղումէ): Բայց, փաստորեն, այնմեծհաջողություններգրանցեցևընդլայնեցհրավերներիշրջանակը:

Պարոնյանիթատրոնում «Տիկինմինիստրուհի» ներկայացմանշրջանակներում  կերտածկերպարըձեզհեգեհարազա՞տէ:

-Կարողեմասել, որհանդիսատեսըհիշելէիմկերպարը, իսկդաամենակարևորնէ:  Այդտեղեսշատխորըմարդուչեմմարմնավորում, բայցեսսիրումեմնրան, իմկերպարըվառէուպայծառ, եսնրանհետինպլանչեմմղել:

 

Հարազատթշնամի» սերիալումառաջինանգամ  հանդեսեկաքբացասական  էլեմենտներպարունակողդերովհետաքրքի՞րէնման  կերպարներմարմնավորելը:

-Հետաքրքիրչիլինի, եթեդերասանուհինանընդհատդրականկերպարներումհանդեսգա:  Այն, ինչանումէսերիալիիմհերոսուհին, արդարացվածէ, եթե,  անգամ, նադիմումէվատքայլերի, դաունիիրդրդապատճառները:

Դուքիմհիշողությանմեջմնացելեք  «Ու՞րէիմտղամարդը»  սերիալիցՍոֆչկայիկերպարով. կարծումեմ՝շատերըինձհետկհամաձայնվեն:

-ՄինչևհիմաէլշատեմսիրումՍոֆչկային: Միևնույնժամանակ՝ուրախանումեմ, որայժմարդենինձասոցացնումենԱգնեսայիհետ, այլապեսկնշանակեր, որմիդերովեմհիշվել:

Էկրաններիցայսկողմայնպիսիտպավորությունէ, որդուքաշխույժևկյանքովլիմարդեք, հիմա, երբզրուցումեմձեզհետայդկարծիքը, կարծես, հաստատվումէ

-Այո, եսպոզիտիվիմեծպաշարունեմ, այդպեսեմապրում, ինձհամարումեմկատաստրոֆիկպոզիտիվմարդ՝անգամամենածանրպահերին:

Այժմ՝արդենորպեսկինի՞նչցանկությունունեք, ո՞րնէձերառաջնայիննպատակը:

-Ինչպեսամենկին, իմտաքուկանկյունը, իմընտանիքնուերեխանեմուզում: Դա  ցանկությունէ, բայցոչգերխնդիր:

Ինչպիսի՞նեքպատկերացնումձերկողքիտղամարդուն:

-Իմկողքինչիկարողլինելթուլամորթ, իրկարծիքըչունեցողտղամարդ: Նապետքէինձշատսիրի, բայցնաև՝բռիմեջհավաքի: Իմկողքիտղամարդըպետքէխելացի, խելոքմարդլինի, որիհետկիսեմցավսուուրախությունս, խոհերս…Երևիշատեմիդեալականացնում, թերևս, մերօրերումնմանմարդիկքիչեն, բայցեսչեմշտապում…Ինչսահմանվածէճակատագրով, այնէլկլինի…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here