Սուրիացի Գաղթականներ Հիւրընկալող Սուրիոյ Ոչ-դրացի Երկիրներու Ցանկին Մէջ Հայաստան կը Գրաւէ Երրորդ Դիրքը

0
106

Ֆրանսայի «Նոր Յառաջ» երկօրեայ թերթի գլխաւոր խմբագիր Ժիրայր Չոլաքեան կը գրէ.

2011 Մար­տէն ի վեր, երբ սկսաւ Սու­րիոյ քա­ղաքա­ցիական պա­տերազ­մը, շուրջ 5 մի­լիոն հո­գի գաղ­թի ճամ­բան բռնած է: Անոնց ջախ­ջա­խիչ մե­ծամաս­նութիւ­նը (95%) կը փոր­ձէ ապաս­տան գտնել կամ գտած է դրա­ցի եր­կիրնե­րու, գլխա­ւորա­բար՝ Թուրքիոյ մէջ: Կը յա­ջոր­դեն Լի­բանան, Յոր­դա­նան, Իրաք եւ Եգիպ­տոս: Այ­սօր, Թուրքիա ապաս­տա­նած­նե­րու թի­ւը կը գնա­հատուի 1.900.000:

Սու­րիոյ դրա­ցի եր­կիրնե­րուն բաղ­դատմամբ՝ Եւ­րո­պայի հիւ­րընկա­լած սու­րիացի գաղ­թա­կան­նե­րու թի­ւը գրե­թէ ար­հա­մար­հե­լի է: Սեպ­տեմբեր 9-ին, Եւ­րո­պական Յանձնա­ժողո­վը մե­ծամաս­նութեամբ սու­րիացի 160.000 գաղ­թա­կան­նե­րու հա­մար սահ­մա­նեց Եւ­րո­պական Միու­թենէն ներս, եր­կիր առ եր­կիր՝ հիւ­րընկալ­ման բա­ժին­նե­րը:

2014 Յու­լի­սի տուեալ­նե­րով՝ պա­տերազ­մին սկիզ­բէն ի վեր միայն 123.600 Սու­րիացի­ներ ապաս­տա­նած են եւ­րո­պական եր­կիրներ, այլ խօս­քով ընդհա­նու­րին միայն 4%ը: Բայց այդ թի­ւը զգա­լի յա­ւելում ար­ձա­նագ­րած է 2015-ին. ար­դա­րեւ այս տա­րուան սկիզ­բէն ի վեր Եւ­րո­պական Միու­թեան սահ­մաննե­րէն ներս, ապաս­տա­նի 755.000 դի­մում ներ­կա­յացուած է, այլ խօս­քով՝ 65%ի յա­ւելում մը, բաղ­դատմամբ ան­ցեալ տա­րուան:

Բա­ցի Սու­րիոյ դրա­ցի եր­կիրնե­րէն, ամե­նէն մեծ թի­ւով սու­րիացի գաղ­թա­կան­ներ հիւ­րընկա­լած մնա­ցեալ եր­կիրնե­րու ցան­կը կը գլխաւորէ Գեր­մա­նիա (41.000), որու կը յա­ջոր­դէ Շուէտ՝ 34.200ով: Ապա, երրորդ դիրքի վրայ կը հասնի Հայաստան, յետոյ՝ Հո­լան­տա, Պուլկա­րիա, Դա­նիա, Զուիցե­րիա, Մեծն-Բրի­տանիա, Յու­նաստան, Ֆրան­սա…

Սփիւռքի նա­խարա­րու­թեան այս տա­րուան առա­ջին եռամ­սեայի տուեալ­նե­րով՝ պա­տերազ­մին սկիզ­բէն ի վեր Սու­րիայէն Հա­յաս­տան գաղ­թած է շուրջ 15-16 հա­զար հո­գի. անոնց շուրջ 12 հա­զարը սու­րիահայ է եւ ասոնց ճնշող մե­ծամաս­նութիւ­նը` 8-9 հա­զարը դար­ձած է Հա­յաս­տա­նի քա­ղաքա­ցի: Ցա­ւօք, ապաս­տա­նեալ­նե­րու թի­ւը կը մեծ­նայ ամէն օր:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here