ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը. Քրիստոսի Յարութիւնը` Մարդուն Ազատագրումը Մեղքէն

0
360

Կորնթոսի նորադարձ քրիստոնեաներու մտքին մէջ շփոթ կար, անորոշութիւն կը տիրէր Քրիստոսի յարութեան մասին: Կորնթոսի նորահաստատ եկեղեցւոյ ուղղած իր առաջին նամակին մէջ, Պօղոս առաքեալի մօտեցումը կ՛ըլլայ յստակ. Քրիստոսի յարութիւնը իրողութիւն է, որովհետեւ ան հիմնուած է ականատեսի վկայութիւններուն եւ Աւետարանի ուսուցումներուն վրայ: Ապա առաքեալը կ՛աւելցնէ, թէ` Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ, թաղուեցաւ եւ յարութիւն առաւ եւ, հետեւաբար, քրիստոնէական հաւատքը պիտի կորսնցնէր իր իմաստը, եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չըլլար (Ա. Կորնթ. 15): Յարութեան մասին առաքեալին տուած բացատրութիւններուն մէջ կարեւոր է ընդգծել հետեւեալ շեշտը, թէ` Քրիստոսի խաչելութեան, թաղման ու յարութեան դրդապատճառը մարդուն մեղքն է, եւ անոր նպատակը` մեղքին մաքրութիւնն է:

Սուրբգրային հասկացողութեամբ մեղանչել կը նշանակէ`

– Աստուծոյ օրէնքին նկատմամբ անհնազանդութիւն: Մեղքը աշխարհ մտաւ Ադամին ու Եւային անհնազանդութեան հետեւանքով (Ծնն. 3): Տասնաբանեայ պատուիրանները (Ելից 20) Հին կտակարանին մէջ Աստուծոյ հնազանդութեան հիմքը կը կազմէին եւ հետեւաբար անոնցմէ շեղում` մեղանչում էր Աստուծոյ դէմ:

– Բարոյական արժէքներու նկատմամբ անտարբերութիւն: Քրիստոս օրէնքի տառացի գործադրութենէն անդին, կարեւորութեամբ կը յիշեցնէ բարոյական մեղքին հետեւանքները:Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ակնարկելով` Քրիստոս ըսաւ, թէ` ըսուած է պէտք չէ սպաննել, ես կ՛ըսեմ, ով որ իր եղբօր նկատմամբ բարկացոտ մօտեցում կ՛ունենայ, Աստուծոյ դատաստանին ենթակայ պիտի դառնայ (2 Կորնթ. 5. 21-22):

– Բարին մերժելու ու չարը ընդունելու, լոյսէն հեռանալու ու խաւարին մօտենալու, երկրաւոր ներկայութիւնը երկնային ներկայութեամբ փոխարինելու, այլ խօսքով` Աստուծմէ հեռանալու եւ իր անձին միայն դառնալու նախընտրութիւնը: Աստուածաշունչը լեցուն է նման դրուագներով (Ես. 41. 9, Սաղմ 94. 14, 2 Կորնթ. 4. 9, Եբր. 13. 5):

– Ճշմարտութեան կառչելու եւ ճիշդ կերպով մտածելու, խօսելու ու գործելու պարտաւորութեան թերացում: «Ով որ շիտակը գիտէ եւ չ՛ըներ` մեղք է, որ կը գործէ» (5.17), կ՛ըսէ Յակոբոս առաքեալ:

– Կարիքաւորին օգտակար հանդիսանալու թերացում: Յիշենք աղքատ Ղազարոսին կամ հարուստին առակները (Ղուկ. 16. 19-31, Ղուկ. 12. 16-21), եւ վերջին դատաստանին մասին Քրիստոսի կատարած ակնարկութիւնը` «անօթի էի` եւ չկերակրեցիք զիս, ծարաւ էի` եւ ջուր չտուիք, օտարական էի` եւ չընդունեցիք զիս, մերկ էի` եւ չհագուեցուցիք, հիւանդ էի եւ բանտի մէջ` եւ սակայն այցի չեկաք ինծի…ե (Մար. 25. 42-43):

– Աստուծոյ կամքին ենթարկուելու մերժում եւ ինքնակեդրոն ու ինքնանպատակ կեանք: Քրիստոսի մեզի ուսուցած աղօթքին մէջ կ՛ըսենք` «քու կամքդ թող ըլլայ»:

– Հաւատքը գործի վերածելու յանձնառութեան թերացում: Հաւատքը առանց գործի իր իմաստը կը կորսնցնէ (2. 17), ինչպէս կը յիշեցնէ Յակոբոս առաքեալ:

Այս ընդհանուր ակնարկը մեղքի իմաստին ու մեղանչելու հետեւանքներուն մասին, ինչպէս նաեւ մեր եկեղեցւոյ հայրերուն կողմէ խմբագրուած «զղջում»-ը` հաղորդութենէն առաջ կարդացուող, յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ` մեղքը հեռացում է Աստուծմէ. իսկ Աստուծմէ հեռացումը մահն է մարդուն:

Աստուծոյ Որդին մեղքին տիրապետութեան ենթակայ մարդը ազատագրելու համար աշխարհ եկաւ: Ան մեղաւոր մարդը Աստուծոյ որդեգիր դարձնելու եւ իր երկնաւոր Հօր մօտեցնելու համար մարդացաւ: Արդարեւ, մարդուն մեղքին մաքրագործումը աստուածային միջամտութեամբ այնքան տիրական է քրիստոնէական մտածողութեան մէջ, որ եկեղեցւոյ հայրերէն Սուրբ Աթանաս Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղացման նպատակը բնութագրած է իբրեւ մարդուն աստուածացումը` բնականաբար ոչ ըստ էութեան, այլ աստուածային շնորհներու ստացումով:

Քրիստոսի յարութիւնը մարդուն մեղքը սրբելու եւ զինք երկրէն երկինք ուղղելու աստուածային փրկագործական առաքելութեան կատարելումն է: Մեղքի մաքրութիւնը մարդուն մէջ աստուածային անկեալ պատկերին վերականգնումն է: Մեղքին մաքրութիւնը Աստուծոյ վերստին գործակից ըլլալու երկնային պարգեւի տուչութիւնն է մարդուն: Քրիստոսի յարութիւնը աստուածատուր ու աստուածակեդրոն կեանքի վերահաստատումն է` մարդակեդրոն ու մարդանպատակ կեանքին վրայ տարուած յաղթանակով: Ահա թէ ինչու այնքան բնորոշիչ է Պօղոս առաքեալի խօսքը, թէ` առանց Քրիստոսի յարութեան մեր հաւատքը պիտի կորսնցնէր իր իմաստը:

Վերջերս ընթերցումներուս ընթացքին ժողովրդային մօտեցումով խմբագրուած, սակայն իմաստալից երկխօսութեան մը հանդիպեցայ հիւանդի մը եւ Քրիստոսի միջեւ: Հիւանդը մօտենալով Քրիստոսի կ՛ըսէ.- փառք Աստուծոյ ամէն ինչ ունիմ, Տէր իմ. ի՞նչ կ՛ուզես, դրա՞մ, պալա՞տ, ինքնաշա՞րժ, պատրաստ եմ տալու քեզի, միայն բժշկէ զիս…: Քրիստոս կը պատասխանէ.- ինծի միայն քու մեղքերդ տուր, որ մաքրեմ ու բժշկեմ քեզ…: Մեր մեղքերուն համար իր արիւնը թափած Քրիստոս պատրաստ է մեր մեղքերը սրբելու, մեզ շրջապատող չարիքներուն յաղթելու, եթէ մենք պատրաստ ենք մօտենալու յարուցեալ Քրիստոսին: Որքան կարիքը ունինք մեր մեղքերէն մաքրուելու` Քրիստոսի միջամտութեամբ…:

Պահ մը դիտենք մեր շրջապատը: Ներկայ աշխարհը որքա՛ն ապականած է տեսանելի ու անտեսանելի բազմազան ու այլազան մեղքերով, որոնց կամայ թէ ակամայ ենթակայ են մեր անձերը, մեր ընտանիքներն ու մեր միջավայրը: Առանց մեր մեղքերէն մեզ ազատագրելու համար աշխարհ եկած ու անոր համար խաչուած, թաղուած ու յարութիւն առած Քրիստոսի կենդանի ու կենդանարար ներկայութեան, պիտի մնանք թաղուած մեղքերու տիղմին մէջ:

Քրիստոսի յարութեան տօնը հրաւէր մըն է ինքնահայեցողութեան ու ինքնաքննութեան: Քրիստոսի յարութեան տօնը յիշեցում մըն է դառնալու յարուցեալ Քրիստոսին` մաքրուելու մեր մեղքերէն, ազատագրուելու մեր անձերու տիրապետութենէն ու վերանորոգուելու Քրիստոսի հրաշազօր յարութեամբ: Յարութեան տօնը արթնութեան ու զգաստութեան կոչ մըն է մեզմէ իւրաքանչիւրին` մեծահարուստ երիտասարդին ուղղած Քրիստոսի պատգամը լսելու.- «ետեւէս եկուր»…: Քրիստոսի ետեւէն երթալ կը նշանակէ մեղքերէ հեռու մնալ: Քրիստոսի ետեւէն երթալ կը նշանակէ երկնային շնորհքին արժանանալ ու յաւիտենական կեանքը ժառանգել:

*
*   *

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ՛ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ նորին վսեմութիւն Սերժ Սարգսեանը` մաղթելով իրեն առողջութիւն եւ արդիւնաշատ ծառայութիւն` ի սպաս մեր սիրելի հայրենիքին: Հայրապետական օրհնութեամբ կ՛ողջունենք Արցախի Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեան` մաղթելով նորանոր իրագործումներով լեցուն ծառայութիւն Արցախի մեր ժողովուրդին:

Եղբայրական ջերմ սիրով կ՛ողջունենք ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը` մաղթելով եկեղեցաշէն իրագործումներով երկար գահակալութիւն: Կ՛ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Նուրհան արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արք. Մութաֆեանը` մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանին մէջ:

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կ՛ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան թեմակալ առաջնորդները, հոգեւոր դասը, Ազգային իշխանութիւնները, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը` հայցելով Աստուծմէ, որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապրին իրենց կեանքը` հաստատ մնալով իրենց քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ` մեր ազգին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային արժէքներուն:

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here