Առձեռն ուղեցոյց

0
649

Բարեկամնե՛ր,
Կցուած պիտի գտնէք «Արեւմտահայերէնի առձեռն ուղեցոյց» մը, ուր փորձած ենք մէկտեղել արդի արեւմտահայերէնի ուղղագրական, քերականական ու ոճական ամենաշատ յաճախուած սխալները:
Աշխատութեանս թաքուն նպատակն է ստեղծել ներարեւմտահայ գրողական տարրական միութիւն մը եւ միաձեւութիւն մը՝ սպասելով այն օրուան, ուր այդ միաձեւութիւնը կրէ համահայկական բնոյթ:
Առ այս պիտի հանդիպիք այնպիսի կառոյցներու, որոնք կրնան հակադրուիլ Ձեր անհատական աւանդակաան գրելաձեւին կամ նախասիրութեան: Սակայն պէտք չէ մոռնալ, որ լեզուն հանրային արժէք է եւ չի կրնար անհատական նախասիրութեան առարկայ դառնալ:
Ուրեմն մեզմէ իւրաքանչիւրը պարտի զոհել իր եսէն բան մը՝ յանուն միասնական լեզուի մը:
Մեր առաջարկները կը հիմնուին մանրակրկիտ սերտողութեանց, խորհրդածութեանց եւ քննարկումներու վրայ եւ անցած են մեր լեզուի անվիճելի հեղինակութիւններու աշխատտութեանց բովէն: Այս համոզումով ալ կրնաք հետեւիլ այս ուղեցոյցէն բխող դրոյթներուն ու թելադրանքներուն եւ որդեգրել զանոնք:
Որեւէ երկմատանքի ու տարակոյսի առթիւ կրնաք կապուիլ մեզի հետ՝ յաւելեալ լուսաբանութեան համար:
* *
*
Աշխատութենէս օգտուելու լաւագոյն ձեւն է՝ հանդարտօրէն կարդալ զայն, վերահասու դառնալ անոր բովանդակութեան ու մասնաւորաբար այն կէտերուն, որոնք չեն համապատասխաներ Ձեր նախասիրութիւններուն եւ փորձել յաղթահարել նման հակադրութեան մը յարուցած խոչընդոտը:
Եւ ապահովել այս ուղեցոյցը Ձեզի մատչելի անկիւն մը, ուր մէջընդմէջ պիտի վերադառնաք անոր ամէն անգամ, որ կը յառաջանայ բառի մը, բառակապակցութեան մը, ոճի մը, քերականական կանոնի մը շփոթը:
Ամէն հարցումի առթիւ կը մնանք Ձեր տրամադրութեան տակ:

 

 

 

Արեւմտահայերէնի առձեռն ուղեցոյց

(Ի պէտս զառածելոց)

 

*Մի՛ ըսէք ու գրէք                     ***Այլ ըսէ՛ք ու գրեցէ՛ք

  1. Աշխարհաբար

*Ակնոցներս դրի (յոգնակի՝ սխալ)           ***ակնոցս դրի (ճիշդը՝ եզակի)

*Աղիտալի, աղիտահար, աղիտեալ         ***աղէտալի, աղէտահար, աղէտեալ

*Ամարանոց, ձմերանոց                             ***ամառանոց, ձմեռանոց

*Ամենալաւագոյն                                        ***ամենալաւ, լաւագոյն

*Ամենավատթարագոյն                             ***վատթարագոյն, ամենէն վատթար

*Ամպագորգոռ, վարվռուն                         ***ամպագոռգոռ, վառվռուն

*Ամսեկան, օրեկան                                     ***ամսական, օրական

*Այլոք, այլօք (հանդերձ)                                         ***այլովք (հանդերձ)

*Այսինչին փոխանցմամբ(ումով)՝            ***Ըստ այսինչին՝

*Այցեգիր                                                        ***այցագիր

*Աներհայր, աներմայր                               ***աներ, զոքանչ

*Անհեդեդ                                                      ***անհեթեթ

*Անձիք                                                           ***անձինք, անձեր

*Անյայտ կորսուած (կորսուիլ)                  ***անհետ կորսուած (կորսուիլ)

*Անոյշ, աշխոյժ, նմոյշ, բոյժ, ոյժ…             ***անուշ, աշխուժ, նմուշ, բուժ, ուժ…

*Անպատրաստից                                        ***յանպատրաստից

*Ապարանջա(յ)                                            ***ապարանջան

*Առանց զէնքերու, սահմաններու            ***առանց զէնքի, սահմանի (միշտ եզակի)

*Առընչութիւն,                                              ***առնչութիւն,

ոչընչութիւն                                                  ոչնչութիւն

*Ասիկա, ատիկա, անիկա                          ***այս, այդ, այն, աս, սա, զայն, զինք, ասի

*Ատենուընէ, օրուընէ, մահուընէ             ***ատենէ(ն), օրէ(ն), մահէ(ն)

*Ատօք                                                            ***ատոք

Բաղդատել նաեւ՝ բարւոք, նորոգ.  այլեւ՝ արդեօք, առօքփառօք, իրօք, օրօք

*Արդիւնքով, իբրեւ արդիւնք,                    ***շնորհիւ, հետեւանքով, պատճառով,

իբրեւ հետեւանք                                          բերումով

*Արժանին մատուցել                                  ***արժանին հատուցել

*Բազմիցս անգամ                                       ***բազմիցս, բազմաթիւ  անգամներ

*Բաղխել, բղխիլ, զեղխ                               ***բախել, բխիլ, զեխ

*Բաղդ, բաղդաւոր                                       ***բախտ, բախտաւոր

*Բացօդեայ                                                    ***բացօթեայ

*Բզքտել                                                         ***բզկտել

*Բութամատ, բունաւեր                              ***բթամատ, բնաւեր

*Գինեձօններ, զօրասիւններ,                     ***գինեձօներ, զօրասիւներ, փառատօներ

փառատօններ                                    (ձօն-ձօներ,   սիւն-սիւներ,   տօն-տօներ)

*Գմբէթ                                                           ***գմբեթ

*Գործօն անդամ                                          ***գործուն անդամ

*Դեղօրայք, գիւղօրայք, վանօրայք,          ***դեղորայք, գիւղորայք, վանորայք

արտօրայք, գետօրայք, դաշտօրայք              արտորայք, գետորայք, դաշտորայք

*Եղէգ, եղէգնեայ, եղէգնուտ                       ***եղեգ, եղեգնեայ, եղեգնուտ,

*Երաժշտական գործիք                              ***նուագարան  (instrument de musique)

*Երբեմններ, անգամներ                            ***երբրեմն, յաճախ

*Երբէք, ուստէք, ուրէք                                ***երբեք, ուստեք, ուրեք

*Երեւի որ, կ’ըսեն որ, կը թուի որ,             ***երեւի թէ, կ’ըսեն թէ, կը թուի թէ,

կը կարծեմ որ, կ’ենթադրեմ որ…              կը կարծեմ թէ, կ’ենթադրեմ թէ…

*Երկու գիրքեր կարդացի                           ***երկու գիրք կարդացի,

բայց՝ երկու գիրքերը կարդացի *Երրեակ                                                 ***եռեակ

*Եւայլն, եւն                                                   ***եւ այլն

*Զբօսաշրջիկութիւն(ային, ական)           ***զբօսաշրջութիւն(ային, ական)

*Զերթ                                                             ***զերդ (զի+արդ)

*Ընթեռնլի                                                      ***ընթեռնելի

*Թատրերգութիւն                                        ***թատերգութիւն

*Թքնել, թքի-թքայ                                        ***թքել, թքեցի

*Թփռտալ                                                      ***թպրտալ

*Ի զուր սպասում,                                        ***զուր սպասում,

զուր սպասել                                                ի զուր  սպասել

*Ի մասին                                                       ***մասին

*Ինչո՞ւ համար                                             ***ինչո՞ւ, բայց՝ ինչի՞ համար

*Լռելեան                                                       ***լռելեայն

*Խաղալիկ                                                     ***խաղալիք

*Խենդ                                                             ***խենթ

*Խենթենալ                                                    ***խենթանալ

*Խնճոյք                                                          ***խնջոյք

*Խոնջէնք                                                       ***խոնջենք, խոնջանք

*Խոչնդոտ                                                      ***խոչընդոտ

*Խորազննին, մանրազննին,                     ***խորազնին, մանրազնին,

խորաքննին, մանրաքննին                       խորաքնին, մանրաքնին

*Ծալլել, փետտել, փտտիլ, սպաննել       ***ծալել, փետել, փտիլ, սպանել

*Ծածք, ծածքել                                             ***ծածկ, ծածկել

*Կամքէ առկախ (պատճառներով)          ***կամքէ անկախ (պատճառներով)

*Կառուցանել, կառոյց                                 ***կառուցել, կառուցեց

*Կեանքի սղութիւն  (cherté de vie)            ***ապրուստի սղութիւն

*Կեսուրմայր, կեսուրհայր                         ***կեսուր, կեսրայր

*Կը թուի որ, կը կարծեմ որ,                      ***կը թուի թէ, կը կարծեմ թէ,

կ’երեւի որ, կ’ենթադրեմ որ…                    կ’երեւի թէ, կ’ենթադրեմ թէ

*Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մօտ           ***Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մէջ

*Համարեա՛, համարեայ                             ***համարեա

*Հայկական ցեղասպանութիւն                 ***Հայոց   կամ հայերու ցեղասպանութիւն

*100-րդ ամեակ, 100-րդ յոբելեան             ***100-ամեակ, 100-րդ տարեդարձ

*Հենց, հենք                                                   ***հէնց, հէնք

*Հէք                                                                 ***հէգ

*Հէքիաթ, հէքեաթ                                        ***հեքիաթ

*Հոգեւարք                                                     ***հոգեվարք (երկրորդ արմատը վար-ել է)

*Հոտւըտալ, պահւըտիլ                              ***հոտուըտալ, պահուըտիլ

*Հռոմէական Կայսրութիւն                                    ***Հռոմէական կայսրութիւն

Առաջին Աշխարհամարտ                         Առաջին աշխարհամարտ

*Մեծ հայր, մեծ մայր (անջատ)                 ***մեծհայր, մեծմայր (միացած)

*Միմիանց                                                     ***միմեանց

*Միջակէտներ, ստորակէտներ,                ***միջակէտեր, ստորակէտեր, ժամկէտեր

ժամկէտներ, մեկնակէտներ                                    մեկնակէտեր. բացառ.՝ տեսակէտներ

*Միջնեմատ                                                  ***միջնամատ

*Մրմուռ, մրմուր                                          ***մռմուռ

*Մրթմրթալ, մրթմռթալ                              ***մռթմռթալ (մռութին՝քիթին տակէն խօսիլ)

*Մօտս դրամ չունիմ,                                   ***քովս դրամ չունիմ, դրամ չունիմ,

Արամին մօտ քնացայ                                Արամին տունը քնացայ

*Յանձինս Մարկոսին,                                ***յանձին Մարկոսին (եզակի),

յանձին Մարկոսին ու Թորոսին              յանձինս  Մարկոսին ու Թորոսին (յոգնակի)

*Յատկանիշներ, լրագիրներ,                    ***յատկանիշեր, լրագրեր,

քաղաքապետներ                                        քաղաքապետեր

*Յարձակիլ…դէմ                                          ***յարձակիլ…վրայ

*Յետայսու                                                     ***այսուհետեւ, այդուհետեւ, այնուհետեւ

*Յետագայ                                                     ***հետագայ

*Յստակեցնել, յստակեցում                       ***յստակացնել, յստակացում

*Նաշխուն                                                      ***նախշուն (արմատը նախշ է)

*Նօթ, նօտար, նօտր                                     ***նոթ, նոտար, նոտր

*Շատ անգամներ                                        ***շատ անգամ, բազմիցս

*Շնորհակալ (ըլլալ) մէկուն,                      ***շնորհակալ (ըլլալ) մէկէն[1],

շնորհակալութիւն քեզմէ                           շնորհակալութիւն (յայտնել)  քեզի

*Շրթունք-շրթունքներ                                ***շուրթ-շուրթեր (կամ շրթունք՝ յոգնակի)

*Ոչ միայն…այլ, ոչ թէ միայն…այլ,            ***ոչ միայն…այլեւ,

ոչ թէ…այլեւ                                                  ոչ թէ…այլ

*Որեւէ գիրքեր, որեւէ տուներ…               ***որեւէ գիրք, որեւէ տուն (մի՛այն եզակի)

*Որոշ անձեր                                                ***կարգ մը անձեր

*Որմով                                                           ***որով

*Պահուան                                                     ***պահի(ն), պահու(ն)

* (Պատուել) պատուըւիլ, պատուըւած    ***(պատուել) պատւուիլ, պատւուած

*Պէտք եմ երթալ, պէտք էք շարժիլ           ***պէտք է երթամ, պէտք է շարժիք

*Պտըտիլ                                                        ***պտտիլ

*Սուղ գին (վճարել)                                     ***բարձր գին, թանկ (վճարել)

*Սուղ կեանք (vie chère)                              ***սուղ ապրուստ

*Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ           ***սուրբ Սահակ եւ սուրբ Մեսրոպ

*Սպաննել-սպաննեցի                                ***սպանել-սպանեցի

*Սրբուհի Ագնէս,                                         ***սրբուհի Ագնէս (անձը),

Սրբուհի Ագնէս Վարժարան                     Սրբուհի Ագնէս վարժարան

*Տեղեակ ոճիրէն                                           ***տեղեակ ոճիրին, տեղեկանալ ոճիրին,

ոստիկաններէն տեղեկանալ ոճիրին

*Րաֆֆի                                                          ***Ռաֆֆի[2]

*Փափաք(իլ)                                                 ***փափագ(իլ)

*Փոխանցել                                                   ***աւանդել, զեկուցել, ըսել, իմացնել,    ծանուցել, հաղորդել, մատնանշել, յայտարարել, յայտնել, յանձնել, յղել, ներկայացնել, նուիրել, շնորհել, ուղղել, պատգամել, պարգեւել, պարզել, վստահիլ, քարոզել…

*Օրեկան, ամսական                                  ***օրական, ամսական, բայց՝ տարեկան

*Օրհնէնք                                                       ***օրհնենք, օրհնանք

 

     

  1. Գրաբար բառեր, ոճեր եւ ասոյթներ

Աշխարհաբարը զանազան կապերով կը շարունակէ առնչուիլ գրաբարին, յատկապէս բառերով,  բառակապակցութիւններով, ասոյթներով ու դարձուածքներով, որոնց ճիշդ ու չափաւոր կիրարկութիւնը վայելչօրէն կը համեմէ մեր արդի լեզուն եւ որոնք, սակայն, յաճախ սխալ կը կիրարկուին: Յանձնարարելի է չկիրարկել ասոնք, եթէ ենթական բոլորովին ինքնավստահ չէ իր գիտելիքին: Կը բերենք այդպիսիներէն փոքրիկ փունջ մը.  ուրեմն միշտ սխալ ու  մերժելի է  ձախի՝ մէկ աստղանիշ կրողը,  եւ ճիշդը՝ աջին, երեք աստղանիշ կրողն է:

*ականէ-անուանէ                           ***յականէ-յանուանէ

*ամենայն դէպս                               ***յամենայն դէպս

*աւուր  պատշաճի                         ***յաւուր պատշաճի

Կը նշանակէ օրուան պատշաճ(ող), օրուան յարմար(ող)՝ խօսք, հագուկապ, ընթացք, շարժում, վերաբերում եւ այլն:

*ակ ընդ ական                                 ***ակն ընդ ական

*անձեռնամխելի                              ***անձեռնմխելի

*ատամ ընդ ատաման                    ***ատամն ընդ ատաման

*ափ ափոյ, յափ ափոյ                     ***ափ յափոյ  կամ  ափյափոյ

*եղբայրք                                           ***եղբարք

*ետ կոչել                                           ***յետս կոչել

Կը նշանակէ ետ կանչել, փոխաբերաբար՝ արտասանուած բառ մը կամ  խօսք մը, տրուած որոշում մը, եղած կարգադրութիւն մը  չեղեալ համարել, հրաժարիլ կատարուած ընտրութենէ մը կամ համաձայնութենէ մը եւ այլն:

*ըստ արժանւուն, արժանաւոյն    ***ըստ արժանւոյն

*ըստ ինձ                                           ***ըստ իս,  ըստ ինծի

*թող զկանայս եւ զմանկտիք(ս)    ***թող զկանայս եւ զմանկտի

Մանուկ գոյականը գրաբարի մէջ ունէր երկու յոգնակի՝ մանկունք եւ մանկտի. ուրեմն այս վերջինին հայցականը պիտի տայ զմանկտի: Իսկ կանայք՝ հայցականը կու տայ զկանայս:

*ի բերանէ քումմէ                            ***ի բերանոյ քումմէ

*ի զարմանք[3] (յարգանք)                  ***ի զարմանս (յարգանս)

*ի զուր  տեղ, զուր տեղ                   ***ի զուր

*ի ժամուն եւ տարաժամուն[4]         ***ի ժամու եւ տարաժամու

*ի  ծագիլ արեգական…                   ***ի ծագել արեգական…

*ի հետեւանք                                     ***ի հետեւանս

*ի մասնաւորէ                                  ***ի մասնաւորի

*ի մէջ  այլոց                                      ***ի  միջի այլոց

*ի շնորհիւ                                         ***շնորհիւ

*ի ուրախութիւն                               ***յուրախութիւն

*ի պահանջեալ հարկին                 ***ի պահանջել հարկին

*ի պէտքս եւ յումպէտքս[5]                *** ի պէտս եւ յումպէտս

*ի սփիւռք եւ ի հայրենիք                ***ի սփիւռս եւ ի հայրենիս

*ի ցոյց մարդոց                                 ***ի  ցոյց մարդկան

*ի օգուտ                                             ***յօգուտ

*խորհուրդ մարդկանց…                 ***խորհուրդ մարդկան…

Գրաբարը կ’ըսէր մարդիկմարդկան, մինչ արեւմտահայերէնը կ’ըսէ մարդիկմարդոց,  թոյլատրելի է ըսել նաեւ մարդկանց՝ արեւելահայերէնի հետեւողութեամբ: Սակայն մեր բառակապակցութիւնը մէկ մասն է գրաբարեան ասոյթի մը՝  «Խորհուրդ մարդկան, կամք Աստուծոյ»,– որ կը նշանակէ. «Մարդիկ կը մտածեն, կը խորհին (կը ցանկան, կը ծրագրեն եւ այլն), սակայն  Աստուծոյ կամքն է, որ կը կատարուի»,–  եւ պատշաճ է, ուրեմն, որ յարգենք գրաբարեան հոլովաձեւը:

*hիւրսն եկ…                                     ***յիւրսն եկն[6]

*ձայն բարբառոյ անապատի         ***ձայն բարբառոյ յանապատի

*յաջս մարդկան                               ***յաչս մարդկան (մարդոց աչքին առջեւ՝ դիմաց)

*յորմէ յետէ, յորմեհետէ                  ***յորմէ  hետէ

*ոտնկայս, ոտնկաց, հոտնկաց      ***յոտնկայս

*սպաս դնել                                       ***ի սպաս դնել

*սրբութեան սրբոց                           ***սրբութիւն սրբոց

 

  1. 3. Կցական բարդութիւններ

Բաւական  տարածում ունին  կարգ մը յարադրական  ձեւեր՝ բաղադրեալ յատուկ անուններ,  յարադրաւոր բայեր, կայուն բառակապակցութիւններ և այլն, որոնք իմաստ կամ բնոյթ փոխելով կը վերածուին  կցական բարդութեան եւ որոնց ուղղագրութիւնը  շատ յաճախ թերի է մեր մէջ: Մէկ  աստղանիշով կը տրուի անջատ ճիշդ  ձեւը, ապա երեք աստղանիշով՝ նոյնին  ճիշդ  կցականը:

Կը պահենք մեծատառի ու փոքրատառի ուղղագրական հարազատութիւնը:

*  ամէն  ամիս                                     ***ամէնամսեայ

*  ամէն ժամ                                        ***ամէնժամեայ

*  ամէն ամ (տարի)                           ***ամէնամեայ

*  ամէն օր                                           ***ամէնօրեայ

*  ապրիլ  24                                        ***ապրիլքսանչորսեան

*  առաջ քաշել                                    ***առաջքաշում

*  Արեւելեան Եւրոպա                      ***արեւելաեւրոպական

*  Արեւմտեան Եւրոպա                    ***արեւմտաեւրոպական

*  ափ հանել                                        ***ափհանում

*  բարի դրացի(ներ)                           ***բարիդրացիութիւն, բարիդրացիական

*  բաց թողել                                        ***բացթողում

*  դուրս բերել                                     ***դուրսբերում, նաեւ՝ դուրսգրում, դուրսմղում

*  ետ դառնալ (դարձնել), ետ մղել  ***ետդարձ, ետմղում

*  իրար անցնիլ                                  ***իրարանցում

*  ինծի պէս                                         ***ինծիպէսը, -պէսին, -պէսէն, -պէսով

ինծիպէսները, -ներուն, -ներէն, -ներով

մեզիպէսը…մեզիպէսները…

Այս նոյն ձեւով  ալ կը կցուին միւս դէմքերն ու թիւերը՝ քեզի պէս-քեզիպէսները, քեզիպէսին, քեզիպէսէն, քեզիպէսով. իրեն պէս, անոր պէս, մեզի պէս, ձեզի պէս, իրենց պէս, անոնց պէս…:

*  լոյս ընծայել                                    ***լոյսընծայում

*  Կարմիր բանակ                             ***կարմիրբանակային

*  Հարաւային Ամերիկա                  ***հարաւամերիկեան

*  հարաւ-արեւելք                             ***հարաւարեւելեան

*  հարաւ-արեւմուտք                       ***հարաւարեւմտեան

*  Հարաւային Ափրիկէ                     ***հարաւափրիկեան

*  հարիւր հազար                              ***հարիւրհազարաւոր

*  հարիւր հազարերորդ                   ***հարիւրհազարերորդ, 100.000-րդ

*  հարիւր հազարական                   ***հարիւրհազարական, 100.000-ական

*  հարիւր քսան հինգ                        ***հարիւր քսանհինգերորդ,

*  հինգ հազար (ական)                     ***հինգհազարերորդ (ական)

*   հինգ վանկ                                      ***հինգվանկանի, 5-վանկանի

*  հինգ հարիւր տարի                       ***հինգհարիւրամեայ, 500-ամեայ

*  Հիւսիսային Ամերիկա                   ***հիւսիսամերիկեան

*  հիւսիս-արեւելեան                        ***հիւսիսարեւելեան

*  հիւսիս-արեւմտեան                      ***հիւսիսարեւմտեան

*  ձեռք բերել, ձեռք ձգել,                   ***ձեռքբերում, ձեռքձգում,

ձեռք  սեղմել                                         ձեռքսեղմում

*  մայիս մէկ                                        ***մայիսմէկեան

*  մայր ցամաք                                    ***մայրցամաքային

*  մանր բուրժուա                              ***մանրբուրժուական

*  մէկ դար                                           ***մէկդարեայ (կամ՝ եան,  տասնադարեան)

*  մէկուկէս  դար                                ***մէկուկէսդարեայ

*  մէջ բերել                                          ***մէջբերելի, մէջբերում

*  Մերձաւոր Արեւելք                        ***մերձարեւելեան

*  Միջին Ասիա                                   ***միջինասիական, միջինասիացի

*  Միջին Արեւելք                               ***միջինարեւելեան, միջինարեւելքցի

*  միջին հայերէն                                ***միջինհայերէնեան

*  Մուսա լեռ                                        ***մուսալեռցի

*  յետ եղեռնի                                       ***յետեղեռնեան

*  յետ պատերազմի                            ***յետպատերազմեան

*  Նիւ Եորք                                          ***նիւեորքեան, նիւեորքաբնակ, նիւեորքահայ

*  Նոր գիւղ                                           ***նորգիւղեցի (ոչ՝ նորգիւղացի)

*  նոր սերունդ                                     ***նորսերնդական

*  չորս գլուխ ունեցող                        ***չորսգլխանի

*  Սայաթ Նովա                                  ***սայաթնովայագէտ, (-գիտութիւն)

*  Սեւ ծով                                             ***սեւծովեան

*  Սուրբ գիրք                                       ***սուրբգրային

*  Սուրբ ծնունդ                                   ***սուրբծննդեան

*  Վայոց  ձոր                                       ***վայոցձորեցի

*  Փոքր Ասիա                                      ***փոքրասիական, փոքրասիացի

Ծանօթ.– Երբ բարդ  բառին բաղադրիչները միութեան գծիկով կապուած են, ածանցումի առթիւ գծիկը դուրս կը մնայ. օրինակ՝ հարաւ-արեւելք > հարաւարեւելեան,  հիւսիս-արեւմուտք > հիւսիսարեւմտեան եւ այլն:

 

[email protected]                                              Արմենակ Եղիայեան

 

=====================

[1] Շնորհակալ ըլլալ կը նշանակէ «շնորհ ստանալ». կը ստանանք մէկէն:

[2] Ր-ով գրել մի՛այն վիպասանին անունը:

[3] Ի+հայցական կառոյցները, օրինակ՝ ի գիտութիւն, ունին իրենց սաստկական տարբերակները եւս, օրինակ՝ առ ի գիտութիւն, առ ի տեղեկութիւն, առ ի զգուշութիւն,  առ ի նախատեսութիւն եւ այլն, որոնք շատ կիրարկուած են աշխարհաբարի մէջ:

[4] Կը նշանակէ յարմար եւ անյարմար ժամանակ(ի մէջ):

[5] Կը նշանակէ պիտանի կամ օգտակար ու անպէտ կամ անօգուտ  ճամբով, եղանակով:

[6] «Յիւրսն եկն եւ իւրքն զնա ոչ ընկալան» (Յովհ. Ա/11). «Իւրայիններուն եկաւ, եւ իւրայինները  չընդունեցին  զինք» կամ «Հարազատներուն եկաւ, եւ հարազատները չընդունեցին զինք»:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here